Artykuły
opublikowane w ogólnopolskich czasopismach naukowych,
dostępne online

 

 

 1. Parlicki M.: Adaptacja rozważań o kulturze organizacyjnej do teorii i praktyki naukowych dociekań familiologii. (w:) Makiełło-Jarża G. (Red.): Rodzina w przestrzeni współczesności - wybrane zagadnienia., „Państwo i Społeczeństwo”, 2010, R. X,  Nr 3, s. 117-126.
   

 2. Parlicki M.: Reklama społeczna jako jednia z form komunikowania wartości rodzicielstwa i rodziny oraz wartości rodzinnych w marketingu społecznym. (w:) Leśniak M. (Red.): Wielowymiarowy obraz rodziny., „Państwo i Społeczeństwo”, 2011 R. XI Nr 3, s. 141-161.
   

 3. Parlicki M.: Poradnictwo obywatelskie jako aktywizacyjna forma pomocy oferowana jednostkom i rodzinom. (w:)  Mirski A. (Red.): Szanse i wyzwania społeczne w okresie wychodzenia z kryzysu, „Państwo i Społeczeństwo”, 2012, R. XII, Nr 4, s. 113-132.
   

 4. Parlicki M.: Udział krakowskich organizacji pozarządowych branży „pomoc społeczna i usługi socjalne” w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego i rozwojowego jednostkom i rodzinom., „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej”, Kwartalnik 3/2012, Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2012,  s. 211-238.
   

 5. Parlicki M.: Bezpieczeństwo prawne obywateli w działalności Biur Porad Obywatelskich., „Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka”, Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM,  nr 3 (XII), Kraków 2013, s. 7-19.
   

 6. Parlicki M. Aspekty organizacyjno-prawne i wymiar praktyczny współpracy organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z administracją samorządową w obszarze pomocy społecznej i usług socjalnych w Krakowie., „Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej”, Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie „Educator”, Częstochowa 2013, Tom 7, s. 59-81.
   

 7. Parlicki M.: Rodzina jako beneficjent i partner działań organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i usługami socjalnymi. (w:) G. Makiełło-Jarża (Red.): Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008. s. 189-200.
   

 8. Parlicki M.: Organizacja i zarządzanie wewnątrzszkolnym systemem doradztwa zawodowego. (w:) Guzik A., Sigva R. M. (red.): Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji., Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Spółka z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009, s. 67-78.
   

 9. Parlicki M.: Rozwody w Polsce w świetle badań opinii publicznej i danych Głównego Urzędu Statystycznego. (w:) Makiełło-Jarża G. (Red.): W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny polskiej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009. s. 263-278.
   

 10. Parlicki M.: Udział interesariuszy zewnętrznych w procesie tworzenia i doskonalenia programów kształcenia i zapewnienia pracy absolwentom. (w:) Kapiszewska M. (Red.): Krajowe Ramy Kwalifikacji: biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach?, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013, s. 129-145.

Publikacje naukowe

Copyright © Mariusz Parlicki 2016 -2019

Designed by Mariusz Parlicki 2016 -2019