Copyright © Mariusz Parlicki 2016 -2019

Designed by Mariusz Parlicki 2016 -2019

 

 

Bibliografia naukowa
Mariusza Parlickiego

 

Rozprawa doktorska

 

 • Parlicki M.: Analiza i ocena warsztatów terapii zajęciowej w aspekcie rozwiązań strukturalnych i sposobów finansowania: (na przykładzie Małopolski). (w:) Baza rozpraw doktorskich UJ. Publikacja internetowa.

 

 

Rozdziały w monografiach

 

 • Parlicki M.: Rodzina jako beneficjent i partner działań organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i usługami socjalnymi. (w:) G. Makiełło-Jarża (Red.): Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, s. 189-200.

 

 

 • Parlicki M.: Organizacja i zarządzanie wewnątrzszkolnym systemem doradztwa zawodowego. (w:) Guzik A., Sigva R. M. (red.): Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji., Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Spółka z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009, s. 67-78.

 


 

 • Parlicki M.: Rozwody w Polsce w świetle badań opinii publicznej i danych Głównego Urzędu Statystycznego. (w:) Makiełło-Jarża G. (Red.): W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny polskiej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009. s. 263-278. 

 • Parlicki M.: Ocena aktywności organizacji pozarządowych branży „pomoc społeczna i usługi socjalne” w zakresie prowadzenia jednostek pomocy społecznej w Krakowie. (w:) Wolejszo J., Letkiewicz A. (Red.): Public Managment2011. Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wydział Wydawnictw Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, T. 2, s. 53-66. 

 • Parlicki M.: Ocena aktywności organizacji pozarządowych branży „pomoc społeczna i usługi socjalne” w zakresie prowadzenia jednostek pomocy społecznej w Krakowie. (w:) Kieżun W., Letkiewicz A., Wolejszo J. (Red.), Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, Wydział Wydawnictw Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, T. 1, s. 95-110.

 


 

 • Parlicki M.: Organizacja gminnych systemów profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. (w:) Jęczeń J., Stepulak M. Z. (Red.): Wartość i dobro rodziny., Seria: Centrum Badań nad Rodziną, Tom V, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 499-509.

 


 

 • Parlicki M.: Przeciwdziałanie prostytucji dzieci i młodzieży oraz wsparcia nieletnich ofiar seksualnego wykorzystywania w celach komercyjnych i ich rodzin w praktyce działalności polskich organizacji pozarządowych. (w:) Kieżun W., Wolejszo J., Sirko S. (Red.), Public Management 2012. Społeczne aspekty funkcjonowania organizacji publicznych., Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012, s. 435-458.

 


 

 • Parlicki M.: Aspekty teoretyczne i wymiar praktyczny pozafinansowej współpracy jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi. (w:) Piotrowska-Trybull M. (Red.): Relacje jednostki wojskowej z otoczeniem lokalnym., Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 138-164. 

 • Parlicki M.: Udział interesariuszy zewnętrznych w procesie tworzenia i doskonalenia programów kształcenia i zapewnienia pracy absolwentom. (w:) Kapiszewska M. (Red.): Krajowe Ramy Kwalifikacji: biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach?, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013, s. 129-145.

 


 

 • Parlicki M., Wąsil A.: Stosunek osób starszych do obecnych warunków życia i procesu rewitalizacji obszaru Zabłocia w świetle badań ankietowych. Artykuł złożony do druku w monografii M. Lęśniak (Red.): Zabłocie 2007-2010., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Artykuły w ogólnopolskich czasopismach naukowych

 

 • Parlicki M.: „Regulacje prawne III RP dotyczące zasad tworzenia, działania i finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej”, (w:) „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, MCCLX, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,”, zeszyt 5, „Zarządzanie w kulturze”, tom 3, Kraków 2002, s. 135-148.

 

 

 • Parlicki M.: „Warsztaty terapii zajęciowej rozpatrywane w kategoriach organizacji i zarządzania”, (w:) „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, MCCLXIV, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej”, zeszyt 6, „Zarządzanie w kulturze”, tom 4, Kraków 2003, s. 145–167.

 


 

 • Parlicki M.: Cierpienie w twórczości dramatopisarskiej Zbigniewa Herberta. (w:) Makiełło-Jarża G., Gajda Z. (Red.) Ból i cierpienie., Acta Academiae Modrevianae, Kraków  2008, s. 87-96.

 


 

 • Parlicki M.: Adaptacja rozważań o kulturze organizacyjnej do teorii i praktyki naukowych dociekań familiologii. (w:) Makiełło-Jarża G. (Red.): Rodzina w przestrzeni współczesności - wybrane zagadnienia., „Państwo i Społeczeństwo”, 2010, R. X,  Nr 3, s. 117-126.

 


 

 • Parlicki M.: Reklama społeczna jako jednia z form komunikowania wartości rodzicielstwa i rodziny oraz wartości rodzinnych w marketingu społecznym. (w:) Leśniak M. (Red.): Wielowymiarowy obraz rodziny., „Państwo i Społeczeństwo”, 2011 R. XI Nr 3, s. 141-161. 

 • Parlicki M.: Poradnictwo obywatelskie jako aktywizacyjna forma pomocy oferowana jednostkom i rodzinom. (w:)  Mirski A. (Red.): Szanse i wyzwania społeczne w okresie wychodzenia z kryzysu, „Państwo i Społeczeństwo”, 2012, R. XII, Nr 4, s. 113-132.

 


 

 • Parlicki M.: Udział krakowskich organizacji pozarządowych branży „pomoc społeczna i usługi socjalne” w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego i rozwojowego jednostkom i rodzinom., „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej”, Kwartalnik 3/2012, Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2012,  s. 211-238.

 


 

 • Parlicki M.: Bezpieczeństwo prawne obywateli w działalności Biur Porad Obywatelskich., „Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka”, Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM,  nr 3 (XII), Kraków 2013, s. 7-19.

 


 

 • Parlicki M. Aspekty organizacyjno-prawne i wymiar praktyczny współpracy organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z administracją samorządową w obszarze pomocy społecznej i usług socjalnych w Krakowie., „Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej”, Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie „Educator”, Częstochowa 2013, Tom 7, s. 59-81.

 

 

Raporty z badań

 

 • Parlicki M.: Dostęp do wysokiej jakości usług socjalnych użyteczności publicznej oferowanych przez organizacje pozarządowe jako jeden z kluczowych elementów aktywnej integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Krakowie. Raport przygotowany na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków – Urzędu Miasta Krakowa w ramach realizacji projektu pn. „Obserwatorium Władz Lokalnych w Zakresie Aktywnej Integracji Społecznej LAO” w kontekście realizacji umowy dotacji nr VS/2010/0606 „Framework partnership agreement" zawartej pomiędzy siecią EUROCITIES a Komisją Europejską oraz umowy nr W/VI/68/SP/l/2011 z dnia 24.05.2011 r. zawartej pomiędzy siecią EUROCITIES a Gminą Miejską Kraków.

 

 • Bogacz-Wojtanowska E., Grabiasz J., Parlicki M: Kondycja trzeciego sektora w Małopolsce – stan faktyczny i perspektywy rozwoju. Raport ISP UJ dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

 

Zrealizowane granty badawcze

 

 • Zadanie badawcze zrealizowane w okresie 15 marca 2010 – 31 grudnia 2011 r. w ramach Badań Własnych (BW) Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie: „Poradnictwo obywatelskie w Krakowie – stan obecny i perspektywy rozwoju. Analiza problemu na podstawie doświadczeń z działalności krakowskiego Biura Porad Obywatelskich”.

 

 • Zadanie badawcze zrealizowane w okresie 17 maja 2010 – 31 grudnia 2012 r. w ramach Działalności Statutowej (DS) Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie: „Kondycja krakowskich organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej i usług socjalnych i ich współpraca z administracją publiczną”.

 

 

Uczestnictwo czynne w kongresach, konferencjach, sympozjach naukowych:

 

 • Parlicki M.: Cierpienie w twórczości dramatopisarskiej Zbigniewa Herberta. Sympozjum „Ból i cierpienie”, Katedra Historii Medycyny UJ CM, Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Kraków, 19 stycznia 2008.

 

 • Parlicki M.: Rodzina jako beneficjent i partner działań organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i usługami socjalnymi. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”, Kraków, 26-27 maja 2008.

 

 • Parlicki M.: Organizacja gminnych systemów profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Międzynarodowy Kongres Naukowy „Wartość i dobro rodziny”, Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 12 -13 maja 2009.

 

 • Parlicki M.: Rozwody w Polsce w świetle badań opinii publicznej i danych Głównego Urzędu Statystycznego. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”, Kraków, 8-9 czerwca 2009.

 

 • Parlicki M.: Reklama społeczna jako jednia z form komunikowania wartości rodzicielstwa i rodziny oraz wartości rodzinnych w marketingu społecznym. Konferencja „Kultura i media wobec rodziny i płci”, Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie, Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej i Wydział Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 12 kwietnia 2011.

 

 • Parlicki M. Aspekty organizacyjno-prawne i wymiar praktyczny współpracy organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z administracją samorządową w obszarze pomocy społecznej i usług socjalnych w Krakowie. Referat wygłoszony na IV Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Trzeci sektor: aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne”, Akademia Polonijna w Częstochowie, Uniwersytet Opolski (Wydział Prawa i Administracji), Politechnika Śląska w Gliwicach (Wydział Organizacji i Zarządzania), Częstochowa, 6-7 maja 2011.

 

 • Parlicki M.: Poradnictwo obywatelskie jako aktywizacyjna forma pomocy oferowana jednostkom i rodzinom. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego "Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo" – „Kryzys rodziny i jego psychospołeczne konsekwencje”, Kraków 13-14 czerwca 2011.

 

 • Parlicki M. Przeciwdziałanie prostytucji dzieci i młodzieży oraz wsparcia nieletnich ofiar seksualnego wykorzystywania w celach komercyjnych i ich rodzin w praktyce działalności polskich organizacji pozarządowych. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2012. Społeczne aspekty funkcjonowania organizacji publicznych., Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Organizacji i Zarządzania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Warszawa 9-11 maja 2012.

 

 • Parlicki M.: Aspekty teoretyczne i wymiar praktyczny pozafinansowej współpracy jednostek wojskowych z organizacjami pozarządowymi. Konferencja Naukowa Współpraca jednostek wojskowych z otoczeniem lokalnym, Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Warszawa, 20 września 2012.

 

 • Parlicki M.: Udział krakowskich organizacji pozarządowych branży „pomoc społeczna i usługi socjalne” w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego i rozwojowego jednostkom i rodzinom. Konferencja Naukowa „Europa, Kultura, Religia, Bezpieczeństwo, Edukacja - Szkoła i uczelnia w XXI wieku”, Gdynia – Karlskrona – Gdynia, 27.09-29.09.2012, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania w Chojnicach, Fundacja Studentów i Absolwentów Pomeranian Students’ Coalition.

 

 • Parlicki M.: Edukacja włączająca dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Polsce – stan obecny i postulowane kierunki przemian. Sympozjum Naukowe „Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach”, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 10-11 czerwca 2013 r.