Maciej Machniewski
„Partia w „Kasynie życia””
„Dziennik Radomski”, 2.06.1993

 

Każdy odczuwa poezję w in­ny sposób, bardzo indywidualny i tylko jemu właściwy. Odbiór poezji jest bowiem ściśle zwią­zany z ludzką mentalnością i charakterem. Nie chcę więc nikomu narzucać własnych sądów czy poglądów, pragnę jedynie przybliżyć wam debiutancki tomik poezji Mariusza Parlickiego „Kasyno życia". Chciałbym również zaznaczyć, iż nie jest to profesjonalna recenzja, a jedy­nie zbiór moich subiektywnych ocen i sądów.

 

Tomik poezji nigdy nie jest zbiorem przypadkowych utwo­rów. Są one odbiciem myśli i odczuć poety, są reakcją na ota­czający go świat, są wreszcie ściśle związane ze stanem emocjonalnym i uczuciowym twórcy. Dlatego właśnie niektóre wier­sze stają się nam bardzo bliskie, odnajdujemy w nich cząstki sa­mych siebie, inne zaś - na zaw­sze pozostaną tylko zgrabną kompozycją poetycką „Kasyno życia" nie stanowi tutaj wyjątku. Jest to poezja pełna życia, pełna obrazów, płynących z autopsji, obrazów skłaniających do refleksji i przemyśleń. Warto też wspomnieć o ogromnej swobo­dzie językowej, z jaką napisana jest większość utworów.

 

Barwny i często niekonwencjonalny ję­zyk dodaje wierszom M. Parlic­kiego swoistego kolorytu i oryginalności, będących świadec­twem własnego stylu poety. Ale „Kasyno życia" to przede wszystkim obserwacja świata: miłość, śmierć i codzienność, refleksje o życiu i przemijaniu, przejawy optymizmu i pesymiz­mu łączą się, tworząc wizję bar­dzo sugestywną i wymowną Poeta bardzo wrażliwy na otaczający go świat, z równą bystrością dostrzega dobro i zło, a wyciągnięte wnioski podaje jasno i prosto: życie to hazard, to ciągła gra w kasynie, gdzie - ryzykując - można wszystko wygrać lub wszystko stracić. Warto jednak grać, bo tylko gra daje nam możliwość zwycięs­twa. Wiele jest wprawdzie do stracenia, ale i pula na stole jest ogromna: miłość lub osamotnie­nie, życie lub śmierć - oto co zdobyć lub zaprzepaścić. Partia w „Kasynie życia" nie jest dla poety ryzykanctwem czy bezużyteczną brawurą – to po prostu konieczność życiowa, która w połączeniu z wiarą w zwy­cięstwo przyniesie oczekiwany rezultat.

 

„Kasyno życia" to tomik bar­dzo bogaty poetycko i rozległy tematycznie. Poeta  porusza wiele zagadnień, zagląda do wnętrza człowieka i obserwuje go z boku. Wyniki tych obserwa­cji są zabawne, wzruszające, przygnębiające, mogą skłaniać do płaczu i napawać nadzieją Człowiek łączy w swej skompli­kowanej i niezbadanej naturze skłonności dobre i złe, podłość i wielkoduszność, miłość i nie­nawiść. Poeta jednak wierzy w dobro w człowieku i chce, abyśmy wierzyli w nie razem z nim. „Ono nam się objawi, wy­krzyczy, ukaże".

Copyright © Mariusz Parlicki 2016 -2019

Designed by Mariusz Parlicki 2016 -2019